Regulamin Sali Zabaw HONOLULU

W momencie zakupu biletu podane przez klienta dane są rejestrowane w systemie. Dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym i służą wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka. Klient jednocześnie wyraża zgodę na wysyłanie informacji mailowy na podany przez niego adres, na dzwonienie i wysyłanie sms na podany przez niego numer i na wykorzystanie wizerunku w ramach normalnego funkcjonowania sali. Klient w każdej chwili może cofnąć powyższe zgody — bezpośrednio w recepcji sali lub wysyłając maila na adres: biuro@salazabawhonolulu.pl

§ 1 Informacje ogólne

  1. Podmiotem prowadzącym Sale Zabaw Honolulu jest BODY ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres:
    ul. Ryszarda Wagnera 56A, 80-171 Gdańsk, zwany dalej „Zarządzającym”.
  2. Zarządzający świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące odpłatne udostępnienie Sali Zabaw Honolulu do korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Sali Zabaw Honolulu, zwane dalej jako ”Klienci”. Klientami są Dzieci, Rodzice, Opiekunowie oraz Osoby Towarzyszące.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać.  W przypadku wprowadzenia regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące.
  5. Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
  6. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Sali Zabaw Honolulu oraz poszczególnych urządzeń.

§ 2 Zasady Płatności

1. Korzystanie z Sali Zabaw Honolulu jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku.
2. Cennik dostępny jest w recepcji Sali Zabaw Honolulu oraz na stronie internetowej salazabawhonolulu.pl
3. Sprzedaż biletów prowadzona jest w recepcji, pod warunkiem dostępności miejsc na Sali.
4. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Klientów liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Sali Zabaw Honolulu jest ograniczona.
W przypadku osiągnięcia limitu sprzedaż biletów zostanie wstrzymana.

§ 3 Bilety

1. Bilet zapisywany jest na elektronicznej bransoletce/zegarku”. Istnieje możliwość zapisania kilku biletów na jednej Bransoletce.
2. Bilety uprawniają do pobytu w Sali Zabaw Honolulu w określonym czasie wykupionym przez Klienta.
3. Czas pobytu liczony jest od momentu wydania bransoletki Klientowi do momentu zdania bransoletki przez Klienta. Po zakończeniu korzystania z Sali Zabaw Honolulu zobowiązany jest do zwrotu Bransoletki w recepcji.
4. Bransoletka jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Bransoletki innym Klientom, lub osobom trzecim.
5. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
6. W przypadku przekroczenia czasu pobytu opłaconego z góry przez Klienta, za każdą dodatkową minutę pobrana zostanie opłata w kwocie określonej w Cenniku. Czasu zabawy pilnują opiekunowie.
7. Istnieje możliwość wykupienia imiennego Karnetu, uprawniającego do wejścia na wszystkie Sale Zabaw Honolulu przez 30 dni. Karnet traci ważność po upływie 30 dni od zakupu. Niewykorzystanie Karnetu w określonym czasie, nie zobowiązuje Sali Zabaw Honolulu do zwrotu kosztu zakupu.
8. Po zakupie karnetu, podczas pierwszej wizyty wymagane jest sfotografowanie dziecka w celu weryfikacji systemowej. W przypadku niewyrażenia zgody na zdjęcie należy, aby rodzic/opiekun podczas każdego kolejnego wejścia okazał dokument wraz ze zdjęciem potwierdzający tożsamość dziecka. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe wymienione wymogi zakupu karnetu wejście na salę będzie niemożliwe.
9. Wykupienie Biletu/Karnetu upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren wybranej Sali w danym dniu (dotyczy również biletów na Bez Limitu Czasu oraz Karnetu). Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi.
10. Po wykupieniu biletu nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany czas.

§ 4 Zasady wejścia na Sale Zabaw Honolulu

1. Sala Zabaw Honolulu przeznaczona jest dla wszystkich, szczególnie dla Dzieci w wieku od 0 do 12 lat. > Włocławek do 15 lat.
2. Konstrukcja zabawowa proponowana jest dla dzieci powyżej 3 roku życia, do 3 roku życia dzieci powinny być pod stałą opieką Opiekuna.
3. Dzieci, które nie ukończyły 4 lat, mogą korzystać z Sali Zabaw Honolulu, wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna (pełnoletniego).
4. Za bezpieczną zabawę odpowiadają pełnoletni opiekunowie dzieci.
5. Dzieci, które ukończyły 4 lata i są samodzielne, mogą korzystać z Sali Zabaw Honolulu pod opieką Opiekuna albo samodzielnie, jednakże bawią się na Sali na odpowiedzialność Opiekuna.
6. Pod opieką jednego Opiekuna może jednocześnie przebywać na terenie Sali Zabaw Honolulu maksymalnie 15 Dzieci.
7. Dzieci mogą korzystać z Sali Zabaw Honolulu samodzielnie maksymalnie 180 minut. Po upływie tego czasu Opiekun zobowiązany jest stawić się na Sali i osobiście skontrolować stan dziecka. W przeciwnym wypadku, po bezskutecznej próbie kontaktu, o pozostawieniu Dziecka przez Opiekuna powiadomione zostaną odpowiednie organy.
8. Dzieci z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, urazami czy złamaniami z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Sali Zabaw Honolulu.
9. Przed wejściem do Sali Zabaw Honolulu Klienci zobowiązani są zostawić odzież wierzchnią, obuwie, plecaki, torby oraz inne przedmioty, których wniesienie do Sali jest niedozwolone w wyznaczonych miejscach. Rzeczy wartościowe można zostawić w szafkach depozytowych. Personel nie odpowiada za pozostawione przez Klientów rzeczy.
10. Wejście na teren Sali Zabaw Honolulu dozwolone jest w ubraniu umożliwiającym swobodną i bezpieczną zabawę, w szczególności z opróżnionymi kieszeniami, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas zabawy.
11. Ze względów bezpieczeństwa oraz BHP dzieci bawią się bez obuwia (w zmiennych skarpetkach).
12. Zarządzający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Sali Zabaw Honolulu każdorazowo po podaniu uzasadnionej przyczyny odmowy

§ 5 Ogólne zasady korzystania z Sali Zabaw Honolulu

1. Wszyscy korzystający z Sali Zabaw Honolulu muszą posiadać wykupiony bilet wstępu. Wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne, jeszcze niechodzące, które są przy okazji z rodzeństwem oraz pełnoletni opiekunowie dzieci z wykupionym biletem (maksymalnie dwóch do jednego dziecka).
2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, Dziecko i Opiekun zostaną pouczeni o treści Regulaminu i wezwani do przestrzegania jego postanowień, z zagrożeniem, że w razie dalszego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Klient może zostać wyproszony.
3. Poszczególne elementy konstrukcji, poza regulaminem ogólnym, mogą posiadać szczególne warunki użytkowania, które są umieszczone na elemencie, a Klienci są zobowiązani ich przestrzegać (np. Spider Tower przeznaczony jest do max. 12. roku życia lub wagi użytkownika max. 60 kg). Za użytkowanie wbrew ograniczeniom i powstałe uszkodzenia Klient/Opiekun ponosi odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami.
4. Za szkody umyślnie popełnione w lokalu przez dzieci odpowiadają ich Opiekunowie.
5. W strefie Sali wydzielonej podłogą piankową każdy Klient może przebywać wyłącznie w skarpetkach. Wchodzenie w butach lub boso jest bezwzględnie zakazane.
6. Spożywanie jedzenia oraz napojów dozwolone jest jedynie w strefie barowej.
7. Na terenie Sali Zabaw Honolulu jest bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
b) wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów, wyłączając posiłki o specjalnym przeznaczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia Klienta,
c) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
d) spożywania jedzenia oraz napojów kupionych w barze Sali w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
e) żucia gum podczas zabawy,
f) nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów, wprowadzania zwierząt.
g) wnoszenia/posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Sali,
8. Każdy Klient ma obowiązek zgłaszania Personelowi Sali Zabaw Honolulu wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.
9. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Sali Zabaw Honolulu, jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Sali. W takim wypadku Personel udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Korzystanie z Sali Zabaw Honolulu wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia. Do odpowiedzialności za szkody stosuje się zasady ogólne określone w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.
2. Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody przez nich spowodowane, jak również spowodowane przez Dzieci pozostające pod ich opieką, na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie przepisów ustawy kodeks cywilny.
3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw Honolulu będące skutkiem siły wyższej.

§ 7 Zasady uzupełniające

1. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej Sali Zabaw Honolulu lub na profilu Facebook bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych, lub ich bliskich.

§ 8 Zmiany Regulaminu

1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
2. Jako ważne przyczyny uzasadniające zmianę niniejszego Regulaminu traktuje się:
a. zmiany przepisów prawnych;
b. istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Zarządzającego działalności, w szczególności zmiana zakresu świadczonych usług czy wprowadzenie nowych usług lub zmian w dotychczasowych usługach.
3. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Zarządzający poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej.