Regulamin Korzystania z Kart Podarunkowych

§ 1 Postanowienia ogólne
1.W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Honolulu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod
poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. Wydawca : BODY ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Ryszarda Wagnera 56A, 80-171 Gdańsk
b. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela,
uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Honolulu. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym
instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.
2. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej. Regulamin dostępny jest w Sali zabaw Honolulu i na stronie www.honolulusalazabaw.pl

§ 2 Zakup Karty Podarunkowej
1. Kartę Podarunkową można zakupić na miejscu w Sali Zabaw Honolulu.
2. Karta Podarunkowa może być używana w dowolnej Sali Zabaw Honolulu bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
3. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

§ 3 Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez
Użytkownika w dowolnej Sali Zabaw Honolulu.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za usługi i towary oferowane w Honolulu.
3. W Honolulu Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Honolulu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania
zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do
upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków
zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest
zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub
kredytową.
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej usług jest niższa niż
wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo
otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie
Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.
7. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. braku środków na Karcie Podarunkowej;
c. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie
wybranej przez Użytkownika usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej
chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
d. upływu ważności Karty Podarunkowej.
8. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu
oraz, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
9. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w
Honolulu, okazując Kartę Podarunkową personelowi.

§ 4 Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej
1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być
składane e-mailem na adres: biuro@salazabawhonolulu.pl z dopiskiem „Karta Podarunkowa – reklamacja”
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające
udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.