POLITYKA
PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SAL ZABAW HONOLULU

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 25.05.2018r. informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Sala Zabaw HONOLULU.

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Skąd posiadamy państwa dane osobowe?

Dane, które posiadamy to wyłącznie dane, które Państwo sami nam przekazujcie. Nie posiadamy ich od żadnych dostawców zewnętrznych, czy z obcych baz danych.

W jakim celu pozyskujemy od Państwa dane osobowe?

– w celu zapewnienia bezpieczeństwa zostawianego na Sali dziecka – imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy do opiekuna;

– w celu realizacji usług przez nas świadczonych np. urodzinki, imprezy zorganizowane – imię i nazwisko dziecka i organizatora, tel. kontaktowy, opcjonalnie adres mailowy;

– w celu wystawienia imiennej faktury za zrealizowane usługi – imię i nazwisko, adres;

– w celach rekrutacyjnych – gdy z własnej woli przekazujecie nam CV z informacjami w nich zawartymi;

– w celu weryfikacji tożsamości klienta, korzystającego z usługi Karnetu oraz przyznawanych Punktów Lojalnościowych.

Powyższe dane przetwarzamy w trakcie realizacji usługi ,a po jej zakończeniu przechowujemy na poczet przyszłych wizyt dziecka na Sali (imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy).
Informacje zebrane i niewykorzystane w procesie rekrutacyjnym, są po jego zakończeniu niszczone.

Czy i komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przekazujemy wyłącznie pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Państwem skontaktować w celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.

Poza tym, udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

– prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, jeśli są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

– prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

-prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania państwa danych;

W jaki sposób mogą Państwo realizować swoje prawa?

Swoje prawa mogą Państwo realizować, składając wniosek u Administratora danych Osobowych –biuro@salazabawhonolulu.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznajcie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi.